Heraklion Airport Taxi Transfer To Sfakia

Heraklion Airport Taxi Sfakia Price

Heraklion Airport Taxi Transfer To Sfakia Price

Taxi Transfer From Heraklion Airport to Sfakia
Taxi Transfer From Heraklion Airport to Sfakia 145 €
Taxi Transfer Distance: 150 km
Taxi Transfer Duration: 2:00

Book Taxi Transfer To SfakiaRelated Taxi Transfers

Want a taxi driver to chase Pokémon? Contact Us